Ο συμβολαιογράφος φροντίζει όλα τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, για τη διεκπεραίωση των μεταγενέστερων διατυπώσεων (διαβίβαση στα μητρώα), και για τη φύλαξη των εγγράφων στο συμβολαιογραφείο του.

Η κύρια δραστηριότητα των συμβολαιογράφων είναι η σύνταξη των συμβολαιογραφικών εγγράφων. Σε ένα έγγραφο, ο συμβολαιογράφος πιστοποιεί τη γνησιότητα των συμβάσεων, που σημαίνει ότι τους προσδίδει μια ιδιαίτερη ισχύ: την αποδεικτική ισχύ και την εκτελεστική ισχύ.

Η κατάρτιση ενός συμβολαιογραφικού εγγράφου είναι πολύπλοκη και ο συμβολαιογράφος υπέχει ευθύνη. Παράλληλα, φροντίζει για τη διεκπεραίωση των μεταγενέστερων διατυπώσεων (διαβίβαση στα μητρώα) και φυλάσσει τα έγγραφα στο συμβολαιογραφείο του.

Σε συνεργασία με το Συμβολαιογράφο, η ομάδα μας φροντίζει για τη συγκέντρωση όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μια συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας ακίνητου:

  1. Φορολογική ενημερότητα για μεταβίβαση ακίνητου
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα για μεταβίβαση ακίνητου (αν κάποιος από τους εμπλεκομένους είναι ελεύθερος επαγγελματίας).
  3. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για επαχθή αίτια (αν πρόκειται για αγροτεμάχιο τα τελευταία 4 χθόνια, αν πρόκειται για οικόπεδο η ακίνητο από το 2013 και μετά).
  4. ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) από τον οικείο δήμο.
  5. Βεβαίωση εισφορών και ιδιοκτησίας (αναλόγως πότε έγινε ένταξη του ακίνητου στο σχέδιο πόλεως) από τον οικείο δήμο.
  6. Βεβαίωση 4495 περί αυθαιρεσιών, πιστοποιητικό ΠΕΑ (ενεργειακής απόδοσης) και τοπογραφικό το οποίο να έχει συντεταμένες τύπου ΕΓΣΑ ΄87 από μηχανικό.
  7. Απόσπασμα κτηματολογίου η πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ανάλογα σε ποια φάση βρίσκεται το κτηματολόγιο της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο.
  8. Πιστοποιητικό μη οφειλής φόρου αν ο τίτλος κτήσης του πωλητή προέρχεται από γονική παροχή ή δωρεά που έχει γίνει μετά την 1-1-1995 ή θεωρημένο αντίγραφο του τίτλου γονικής παροχής-δωρεάς που έχει γίνει ως την 31/12/1994.
  9. Πράξη εξόφλησης αν ο τίτλος κτήσης του πωλητή ήταν πώληση με πιστούμενο τίμημα και μεταγραφή υποθηκοφυλακείου αν είχε διαλυτική αίρεση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας!